Általános Kereskedelmi Feltételek

Minden vásárlónkat úgy tekintünk, mint aki elfogadta cégünk Általános Értékesítési Feltételeit, ez alól csak azok kivételek, akikkel az eltérésről konkrét írásos megegyezést kötöttünk.

Ennél fogva véleményeltérés esetén a cég Általános Értékesítési Feltételeit fogjuk alkalmazni.

I. A SZERZŐDÉS FORMÁJA

Cégünk ajánlata csak az adott ajánlatban közölt szóban állási határidőig érvényes. Az adott ajánlat elfogadásának hiányában, vagy ha az ajánlat határideje lejárt, az bármikor módosítható.

Érvényesnek csak az írásban megerősített ajánlatot, illetve az írásban visszaigazolt megrendelést fogadjuk el.

A cég kereskedelmi képviselői külföldön nem köthetnek jogerős üzletet. Az árakat előzetes megállapodás alapján adjuk meg.

II. VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

Közismert, hogy bizonyos, kismértékű eltérés lehet a leszállított áru mennyisége és súlya, valamint a megrendelés ezen adatai között, Az ilyen eltérés jelzése nem vezethet a szerződés érvénytelenségéhez, csakis pénzvisszatérítéshez (ha az eltérésben hiány mutatkozik), vagy pótfizetéshez (ha többlet van).

Gyártott mennyiségek:
A vevő köteles a gyártási mennyiségek toleranciáján belül elfogadni a szállítmányt, amennyiben az tonnában a 1O % értéket bármely irányban, kisméretű tömegárunál az 1-3 db-os eltérést nem haladja meg.

Súlyok és méretek:
A katalógusainkban és szórólapjainkon közölt súly- és méretértékek átlagértékek, Feltétlenül szükséges a számításokba a gyártási tűréseket beépíteni.

Minták és szerszámok:
A vevőnek leszámlázzuk a megrendeléséhez gyártott minták és szerszámok költségeit Az üzleti szokásoknak megfelelően ezeket 3 évig megőrizzük abban az állapotban, amiben a gyártás végén voltak és ezek cégünk tulajdonában maradnak.

Rajzok:
Mindazok a rajzok, modellek, tanulmányok, dokumentumok és szerszámok, amelyeket mi készítettünk vagy adaptáltunk vagy amelyeket nekünk átadtak, illetve megküldtek, ha megőrzésre kerülnek, teljes mértékben a mi tulajdonunkban maradnak. Teljes jogú tulajdonosai maradunk az említett dokumentumoknak vagy tárgyaknak, amelyeket előzetes írásos engedélyünk nélkül nem lehet leközölni, reprodukálni vagy újra felhasználni.

III. CSOMAGOLÁS

A ládában, palettán, keretben vagy nagypalettán történő szállítás a költségeket növeli, mely a Megrendelőt terheli. A leszorítók, sarokdarabok, tetők, különböző élek, műanyag borítások szintén többletköltséget okoznak, melyeket leszámlázunk.

Csak a szabványpalettákat vásároljuk vissza.

Ha a vevő palettát szállít, ezeket a gyártás beindulása előtt kell nekünk átadnia.

IV. RENDELÉSTÖRLÉS

Megrendelés törlését nem fogadjuk el, ha

  • a terméket már leszállítottuk
  • a termék gyártása már megkezdődött,
  • a rendelés visszaigazolásától 7 nap eltelt

Fentiektől függetlenül, még ha a rendelés törlése a fenti időszakon belül érkezik is cégünkhöz, mindazokat a költségeket, amelyek részben vagy egészben a szóban forgó rendeléssel kapcsolatban már felmerültek, áthárítjuk a Megrendelőre.

V. SZÁLLíTÁS

A cégünk által eladott áruk exworks fuvarparitáson kerülnek átadásra (mennyiségi és minőségi átvételük telephelyünkön történik).

A számlázás módjától függetlenül az áru elszállítása már a megrendelő kockázatára történik.

Az a tény, hogy cégünk a szállításba besegíthet felrakással, szállítmányozó közvetítésével, semmiképpen sem tekinthető úgy, mintha az árut mi biztosítanánk a telephelyükig, vagy cégünk felelne a fuvarozásért, szállítmányozásért.

A szállítmányozónak történő átadással cégünk az árut a szerződött feltételek szerint leszállítottnak tekinti. A Megrendelőnek cégünk beleegyezésével lehetősége van arra, hogy megtekintse a legyártott termékeket, és az üzleti életben szokásos ellenőrző és vizsgáló műveleteket elvégezze. A minták értékének, bevizsgálásának és szállításának költségeit – ha felmerülnek – áthárítjuk a Megrendelőre.

A szállításból eredő kár, hiány vagy pótlási igény jogérvényesítésének formális intézése, kárigény a szállító felé a Megrendelő feladata.

A szállítási határidőket cégünktől független tényezők is befolyásolják. Ezért nem vállalunk felelősséget a pontos betartásukért, ezek nem adhatnak okot a rendelés törlésére, a késedelmes szállításból eredő kártalanítási igényre, vagy bármilyen egyéb ebből eredő jogkövetkezményre. Az eladott árura vonatkozó kockázatokat az átvétel után “de jure” a Megrendelő viseli, még ha az áru ellenértékét nem is egyenlítette ki teljes mértékben.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A fizetés határideje a szokásos feltételeknek megfelelően 8 banki munkanap. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számlázzuk késedelmi díjként.

Ha a megegyezett fizetési feltételeket nem tartja be a Megrendelő, az összes egyéb fennálló tartozása “de jure” azonnal hatályba lép, és cégünk fenntartja a jogot, hogy a megrendelés még Ie nem szállított részét töröltnek tekintse. Ez nem érint azokat a jogi lépéseket, amelyeket cégünk emellett megtehet.

Az általunk kibocsátott számlákkal kapcsolatos bármiféle reklamációt a számla kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül jelezni kell !

Ha nekünk fel nem róható okból a szállításra kész áruk raktárunkban maradnak, és a vevő a visszaigazolt határidőn túl sem szállítja el az árut, cégünk leszámlázza az áru ellenértékét a megrendelés szerinti fizetési feltételek szerint Ebben az esetben az árut a megrendelő költségére és kockázatára raktározzuk tovább, fenntartva azt a jogot, hogy követeljük az áru elszállítását.

A Megrendelő helyzetének lényeges megváltozása – mint amilyen pl. a haláleset, alkalmatlanság, a társaság beolvadás, vagy módosulása, jelzálog kivetése az ingatlanaira, jó hírének elvesztése, felszámolása stb. – esetén cégünk fenntartja a jogot – még a rendelés részleges teljesítése után is -, hogy garanciákat követeljen, vagy törölje a megrendelést a szóban forgó vevővel kapcsolatban.

VII. GARANCIA

Mivel a kerámiaszálak felhasználásának körülményei sohasem függnek a gyártótól, cégünk semmilyen garanciális vállalást nem tud tenni a fenti termékek beépítésével kapcsolatban. Ennél fogva a cégünk által adott garancia nem terjed ki, a szálak felhasználási területére.

Az adott garanciánk csak a termék katalógusunkban közölt tulajdonságaira vonatkozik, illetve az eredetileg szállított termékek garanciális pótlására. Reklamációt olyan esetekben fogadunk el, amikor mindkét fél kijelenti, hogy a szállított termék nem felel meg a cégünk katalógusában szereplő műszaki előírásoknak és megjegyzéseknek, és a vevő által a megrendelésében közölt paramétereknek. Ezek a garanciális igények a szállítást követő 1 hónapon belül felmerülő reklamációk esetén érvényesíthetők.

A szóbeli, díjmentes szaktanácsadásból származó károkért a céget semmilyen felelősség nem terheli.

Cégünk kész arra, hogy kidolgozzon ajánlatokat, tanulmányokat, terveket, általánosságban fogalmazva mérnöki munkát végezzen a Megrendelő igényeinek megfelelően, amely igényeket a Megrendelő írásos formában juttat el cégünkhöz, Ezen feladatok kidolgozásáért térítést fogunk felszámolni. Ebben az esetben a garanciális kötelezettséget külön megállapodásban kell rögzíteni.

Amennyiben a megrendeléseket a vevőnk által szállított olyan rajz, modell vagy egyéb adat alapján kell teljesíteni, amely rajz, modell vagy adat a Megrendelőn és cégünkön kívüli harmadik fél ipari tulajdoni joga, a Megrendelő kötelezettsége a harmadik fél engedélyét ehhez beszerezni, és cégünket minden ebből fakadó joghátránytól megóvni.

VIII. VIS MAIOR

Az olyan események, amelyek kívül esnek ellenőrzési körünkön – mint pl. a kemence kényszerleállása, gépek véletlen hibái, részleges vagy teljes sztrájk, háború, tűz, az alapanyag ellátás zavarai – és minden, a vis maiort kimerítő esemény felment minket minden felelősség vagy jogkövetkezmény alól, ami a fenti körülményekből fakadó szállítási késedelemből, a rendelés részleges vagy teljes nem teljesítéséből fakad.

IX. JOGORVOSLÁS

A jelen Általános Értékesítési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 7/1978. (II. 1) Korm. Sz. rendelet és a mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

Felek kötelezik magukat, hogy minden közöttük felmerülő vitát megkísérelnek békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén jogvitájukra a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességét fogadják el.

X. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a leszállított áru az eladó tulajdona, Ebben az értelemben bármilyen fizetési kötelezettséget megtestesítő dokumentum kibocsájtása nem jelent fizetést, és ezen kötelezettség alóli felmentést.

Ennél fogva vevő kötelezi magát, hogy a vételár teljes kifizetéséig nem használja fel az árut, értve ez alatt, hogy nem idegeníti el, nem adja zálogba vagy biztosítékul, nem építi be és nem dolgozza fel. A vevő vállalja, hogy azonosítható formában megőrzi a árut, mint az eladó tulajdonát, és megfelelően biztosítja károk ellen, amíg teljesen ki nem fizeti a vételárat.

Ha a vevő felhasználná az áru valamilyen részét, mielőtt a teljes vételárat kifizette volna, az eladónak jogában áll a megmaradt részt elszállítani a vevőtől, a ki nem fizetett vételárrész erejéig, és ezt azonnal értékesíteni minden következmény nélkül.